24-uurs zorg

Op Eeckenrhode komt het welzijn van de bewoners op de eerste plaats. Dat betekent dat in het geval van zorg de behoeften van de bewoner het vertrekpunt zijn. De 24-uurs zorg op Eeckenrhode wordt geleverd door Exploitatiemaatschappij Eeckenrhode. Deze organisatie levert alleen zorg aan de bewoners van Eeckenrhode met een eigen gekwalificeerd team verpleegsters en verzorgsters dat 24 uur per dag, 7 dagen in de week aanwezig is. Dus ook ’s nachts is er een verpleegster op Eeckenrhode aanwezig. U bent dus nooit afhankelijk van iemand die van ver weg moet komen. Dat geeft een veilig gevoel.

Eeckenrhode verpleging 4
Als u een zorgvraag heeft kunt u deze bespreken met het hoofd van de verpleging en wordt er samen met u een zorgplan opgesteld. Voor alarmering heeft Eeckenrhode halshangers beschikbaar en is het mogelijk om vanuit het eigen appartement bij alarm een spreek-luister verbinding te maken met de dienstdoende verpleegster. Exploitatiemaatschappij Eeckenrhode levert onder meer de volgende zorg:

Standby zorg
Ook als u niet zorgbehoevend bent is het fijn om te weten dat u op ieder moment ondersteuning of hulp kunt inroepen.

Persoonlijke verzorging
Denk daarbij aan ondersteuning bij het douchen, aankleden of de toiletgang. De ondersteuning bij het eten en drinken, het toedienen van sondevoeding. En het aanreiken of toedienen van medicatie. Het doen van boodschappen en het verzorgen van de maaltijd.

Begeleiding
Zoals hulp bij het zorgen voor uw eigen leefomgeving. Het vergezellen bij een bezoek aan familie, vrienden, huisarts of specialist. Het ontlasten van mantelzorgers. Het bereiden van de maaltijd.

Verpleging
Zoals wondverzorging, het geven van medicijnen en toedienen van injecties, stomaverzorging, revalidatie. Ondersteuning bij uitscheiding, katheter zorg, blaaspoelen. Controleren van lichaamsfuncties. Hulp bij pijnbestrijding. Vocht- en voedingtoediening. Medicatietoediening. Toedienen van zuurstof.

Kosten
Exploitatiemaatschappij Eeckenrhode levert zorg die wordt gefinancierd vanuit de ZVW (Zorgverzekeringswet), WLZ (Wet Langdurige Zorg) en WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De zorg kan worden geleverd in natura (Exploitatiemaatschappij Eeckenrhode brengt de kosten van zorg rechtstreeks bij uw zorgverzekering of het zorgkantoor in rekening), of in de vorm van een PGB (Exploitatiemaatschappij Eeckenrhode brengt de kosten van zorg bij u in rekening. U zorgt zelf voor een declaratie bij de zorgverzekeraar, zorgkantoor of gemeente). Exploitatiemaatschappij Eeckenrhode kan voor u een indicatie voor zorg aanvragen en indiceert in geval van een zorgvraag binnen 5 dagen welke hulp voor u noodzakelijk is, ook wanneer u reeds beschikt over een indicatie. Ook kan Eeckenrhode het verzoek indienen voor het aanpassen van een nieuwe indicatie bij een nieuwe zorgvraag of verandering in de bestaande zorgvraag. Wanneer u geen zorg toegewezen krijgt bestaat de mogelijkheid tot inkoop van zorg en/of begeleiding. U kunt hiervoor vragen naar geldende tarieven.

Duidelijke afspraken
Als u bij Exploitatiemaatschappij Eeckenrhode in zorg komt weet u waar u aan toe bent. U ontvangt een zorgleefplan en er wordt een zorgovereenkomst ondertekend. Daarin staan alle gemaakte afspraken rondom uw zorgvraag. U krijgt een verpleegkundige en zorgassistent aangewezen als uw contactpersonen. De verpleegkundige is verantwoordelijk voor een goed dossier en evalueert periodiek de afspraken rondom uw zorgvraag. Op de zorgovereenkomst die u met ons sluit zijn de Algemene Voorwaarden Levering Zorg van toepassing.

> Algemene Voorwaarden Levering Zorg

Uitsluitingscriteria
Exploitatiemaatschappij Eeckenrhode streeft er naar om bewoners te verzorgen tot het moment van overlijden (of vrijwillig vertrek). Exploitatiemaatschappij Eeckenrhode zal zich tot het uiterste inspannen om een zorgaanbod te realiseren waardoor overplaatsing niet nodig is, ook al wordt de zorgvraag groter en intensiever. Een besluit tot uitsluiting of overplaatsing wordt genomen op grond van onze uitsluitingscriteria door de locatiemanager en directeur in samenspraak met de huisarts.

> Uitsluitingscriteria